برنـدبُـردهای کاریزُر

فناوری ارتباط برند با اهالی محل

برنـدبُـرد برای کسب و کارهای کوچک و بومی

اکوسیستم جامع کاریزُر به شما این امکان را می‌دهد که بدون زحمت با جامعه محلی خود ارتباط برقرار کنید و به طور موثر محصولات و خدمات خود را تبلیغ کنید. با محدودیت‌های تبلیغات سنتی خداحافظی کرده و از قدرت تبلیغات محلی برای باز کردن فرصت‌های رشد جدید بهره ببرید.

مشـاوره و سفـارش

مزایای کاریزُر برای کسب و کارهای بومـی

مقیاس

انسانی

متناسب با

موقعیت

امکان مدیریت

محتوا

محتوای

متغیر