دست در دست بازار؛

رو در رو با مشتریان.

درباره‌ی کاریزُر

تیم کاریزُر از سال 1401 شبکه‌ی نمایشگرهای دیجیتالی تبلیغات محیطی را در جهت توسعه‌ی دسترسی به بازار، برای کسب و کارهای کوچک و بزرگ، فراهم کرده است. در روزگاری که انتظار مخاطبان از برندها پیچیده و چندوجهی‌ست، کاریزُر با ارائه‌ی بستر مدیریتِ نمایش تبلیغات ویدیویی در سطح فضاهای عمومی شهر، کمک می‌کند تا برندها، پیام‌هایی متناسب با موقعیت به مخاطبان‌شان ارائه دهند. کاریزُر معتقد است که کسب و کار درست، با هر اندازه‌ای، شایسته‌ی دیده شدن است. از این رو تلاش می‌کند تا از طریق شبکه‌ی نمایشگرهای خود، نماینده‌ای شایسته برای نمایش توانمندی‌های برند مشتریانش باشد.

نمایشگر

دوستیِ کسب و کارها

با مردم

نمایشگر

دوستیِ کسب و کارها

با مردم

مزایای برند­بُردهای کاریزُر

مقیاس

انسانی

متناسب با

موقعیت

امکان مدیریت

محتوا

محتوای

متغیر