برنـدبُـردهای کاریزُر

نمایشگر ارتباط شما با مردم

برنـدبُـرد برای صاحبان مکان تجاری

با نصب نمایشگرهای کاریزُر، می‌توانید در درآمد حاصل از تبلیغات روی آن نمایشگرها شریک شوید.
به این ترتیب علاوه بر زنده‌تر کردن محیط کسب خود از طریق محتوای تبلیغاتی «مرتبط» با محیط، دیوارهایتان را نیز به فضایی فعال برای کسب درآمد تبدیل می‌کنید.
کارکرد دیگر برندبُردها برای محیط کسب شما، استفاده از آن‌ها به عنوان یک قفسه‌ی پویا و تغییریابنده برای عرضه و فروش محصولات به صورت دیجیتالی است. به این ترتیب فضای فروش خود را به صورت منعطف و دلخواه توسعه می‌دهید.

مشـاوره و سفـارش

مزایای کاریزُر برای صاحبان مکان تجاری

کسب درآمد از تبلیغات

روی برندبُردها

افزایش

جذابیت بصری محیط

فروش دیـجیـتال

در فضای فیزیکال

قفسه‌ی پویای

محصولات